Commissies en vertegenwoordiging

BAB Kortrijk is vertegenwoordigd binnen diverse organisaties en commissies die onze beroepen aanbelangen.

 • Aanvaardingscommissie
 • Centrale raad vormingsinstituten
 • Commissie hulpverlening
 • Commissie jongerenwerking
 • Commissie statutenwijziging
 • Commissie van beroep
 • Consultatieve commissie
 • IVAAN
 • Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
 • Internetcommissie
 • Overlegcomite van Vlaamse Beroepsverenigingen
 • Socio-culturele commissie
 • Tuchtraad
 • Uurlooncommissie
 • Verzoeningscommissie
 • Vormingscommissie

Aanvaardingscommissie

Deze commissie heeft tot doel het aanvraagdossier van de kandidaat leden na te zien en, voor zover als nodig de kandidaat uit te nodigen en te horen ten einde het aanvraagdossier te vervolledigen en/of te verduidelijken. Nadat het aanvraagdossier aldus volledig is, brengt deze commissie verslag uit aan de Raad van Bestuur met het voorstel de kandidaat al of niet te aanvaarden.

Centrale raad vormingsinstituten

Leden:

 • Jacques Hellin

Commissie hulpverlening

Deze commissie heeft tot doel om collega's die door een ramp, ziekte of ander geval van overmacht, hun dossiers dienen hersamen te stellen of die daardoor hun werkzaamheden niet tijdig kunnen afwerken bij te staan in het zoeken naar een tijdelijke vervangende locatie, tijdelijke versterking van het personeelsbestand enz....of tijdelijk bij te staan door bepaalde werkzaamheden te ondersteunen.

Jongerencommissie

De jongerencommissie binnen BAB Kortrijk, wenst de brug te zijn tussen de jongeren en de beroepsvereniging.

Zij heeft tot doel:

 • jongeren actief begeleiden bij hun beroepskeuze
 • jongeren laten kennismaken met het beroep door contact met beroepsbeoefenaars
 • ​jongeren assisteren bij het zoeken naar een stageplaats
 • een  jongerenplatform bieden door het organiseren van diverse opleidingen voor jongeren
 • jongeren laten genieten van 10 opleidingsavonden aan een meer dan redelijke prijs
 • de jongerencommissie binnen BAB Kortrijk wenst de brug te zijn tussen de jongeren en de beroepsvereniging

Commissie statutenwijziging

Deze commissie heeft tot doel eventuele statutenwijzigingen voor te bereiden en ontwerpen voor de wijzigingen klaar te maken zodat deze ter bespreking kunnen voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Commissie van beroep

Deze commissie behandelt het beroep dat een kandidaat lid zou instellen tegen de weigering om als lid aanvaard te worden of tegen een uitspraak van de tuchtraad.

Consultatieve commissie

Leden: 

 • Gilbert Gelloen

IVAAN

Ivaan is de interprofessionele vereniging die advocaten, accountants en notarissen groepeert met behoud van de zelfstandigheid van elk beroep.

https://www.ivaan.be

Leden:

 • Henk Dekiere (notaris)
 • Sofie Vandenbulcke (advocaat)
 • Dominique Hendrickx (notaris)
 • Severien Van Neste (accountant)
 • Nicolaas Vinckier (advocaat)
 • Wladimir Vanderbauwede (accountant)

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Na uittredend Raadslid Jacques Hellin, heeft BAB Kortrijk terug een vertegenwoordiger binnen de Raad van het instituut, Hein Vandelanotte.

Internetcommissie

Deze commissie heeft tot doel om binnen de vereniging het gebruik van het internet als communicatievorm te bevorderen en om de Raad van Bestuur te adviseren in de punten die terzake voor de vereniging van belang kunnen zijn.

Leden:

 • Wladimir Vanderbauwede
 • Luc Verlinde
 • Jos Vandorpe

Overlegcomite van Vlaamse Beroepsverenigingen

Leden:

 • Wladimir Vanderbauwede

Socio-culturele commissie

Deze commissie organiseert en verzorgt diverse sociale en culturele activiteiten met als doel de onderlinge verstandhouding tussen de leden te bevorderen en hen in de gelegenheid te stellen hun algemene kennis op sociaal en cultureel vlak te uit te breiden.

Tuchtraad

De Tuchtraad heeft tot doel zich uit te spreken over daden, gesteld door leden die in strijd zijn met de statuten, het reglement van inwendige orde of de deontologie van het beroep.

Verzoeningscommissie

Deze commissie heeft tot doel om de leden, waartussen een probleem ontstaan is, te begeleiden ten einde een passende oplossing te vinden.

Vormingscommissie

Deze commissie heeft tot doel de vormingsactiviteiten van BAB Kortrijk voor te bereiden, te organiseren, te begeleiden enz...

Leden:

 • Severien Vanneste
 • Jos Vandorpe
 • Wladimir Vanderbauwede
 • Ward Declerck

Uurlooncommissie

De uurlooncommissie heeft tot doel historische cijfers omtrent het uurloon kenbaar te maken. 

De folder (te downloaden in de ledensectie) geeft de in het jaar 2012 gebruikelijk gehanteerde tarieven weer.

Leden:

 • Jos Vandorpe

Join the pack! Word vandaag nog BAB lid.

BAB Kortrijk stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
 • Netwerking & kennisdeling
 • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
 • Ad hoc inspelen op de actualiteit
 • Een unieke samenwerking met VABF Gent
 • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

BAB Kortrijk

Sint-Sebastiaanslaan 49,
8500 Kortrijk.

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228