Statuten BAB Kortrijk

HOOFDSTUK 1 - Benaming, zetel, duur, doel en vertegenwoordiging

Artikel 1: BENAMING

De beroepsvereniging draagt de benaming "Beroepsvereniging voor Accountants, Bedrijfsrevisoren, Boekhouders en Fiscale beroepsbeoefenaars", afgekort B.A.B. Kortrijk.

Artikel 2: ZETEL

De zetel der vereniging is gevestigd te Kortrijk. Haar werkterrein strekt zich uit over het gebied van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 3: DUUR

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4: DOEL

1§ De vereniging heeft tot doel de bescherming en bevordering van de beroepsbelangen van haar leden, dit met inachtname van alle eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid, waardigheid en rechtschapenheid.

2§ Zij zal dit doel verwezenlijken onder meer door:
a) voorstellen te formuleren en adviezen te verstrekken betreffende alle wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op het beroep van haar leden;
b) de opleidingen en de permanente vorming van haar leden te ondersteunen;
c) de regels van de deontologie die gelden voor het beroep van haar leden te doen naleven;
d) maatregelen te treffen teneinde de confraterniteit onder de leden te bevorderen;
e) gebruik te maken van alle wettelijke middelen, die voor de verwezenlijking van haar doel dienstig kunnen zijn.

Artikel 5: VERTEGENWOORDIGING

De vereniging kan haar leden vertegenwoordigen bij alle instituten, organisaties en instanties inzake beroepsbelangen en beroepsuitoefening.

HOOFDSTUK 2 - Leden

Artikel 6: SOORTEN LEDEN

De vereniging bestaat uit twee soorten leden: werkende leden en ereleden.
Het aantal werkende leden is niet beperkt, doch mag niet minder bedragen dan zeven. Er mogen niet meer ereleden zijn dan één vierde van het aantal der werkende leden.

Artikel 7: TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR WERKENDE LEDEN

Kunnen als werkende leden worden aanvaard, mits te voldoen aan de hierna bepaalde voorwaarden:

1§ De natuurlijke personen die opdrachten uitvoeren die aan accountants, bedrijfsrevisoren, boekhouders of fiscale beroepsbeoefenaars zijn toevertrouwd.

2§ De natuurlijke personen die opdrachten van 1? van dit artikel in dienstverband uitoefenen.

3§ Om werkend lid te zijn moet men:
a) Belg zijn of vreemdeling zijn die gemachtigd is zich in België te vestigen;
b) een onder dit artikel 1? bepaald beroep uitoefenen, hetzij als zelfstandige, hetzij als mandataris of aangestelde van een vennootschap, vereniging of organisme;
c) voldoen aan de vereisten betreffende ervaring, zoals vastgelegd bij reglement van orde en dit minstens overeenkomstig de wettelijke voorschriften;
d) een schriftelijk verzoek om aanvaarding richten tot de vereniging;
e) zich onthouden van de uitoefening van een bijberoep of enige activiteit die onverenigbaar is met het beroep van accountant, bedrijfsrevisor, erkend boekhouder of fiscaal beroepsbeoefenaar.

Artikel 8: TOEKENNING VAN DE TITEL VAN ERELID

Kunnen op voordracht van de Raad als erelid worden aangenomen door de Algemene Vergadering:
a) de gewezen leden die eervol uit het beroep getreden zijn na gedurende tien jaar op de ledenlijst vermeld te zijn geweest;
b) de personen die aan de vereniging bijzondere diensten hebben bewezen of die uitmuntende vertegenwoordigers van het beroep zijn.

Artikel 9: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

De leden verplichten zich tot:
a) het naleven van de statuten en reglementen van de vereniging;
b) het storten van een bijdrage waarvan het bedrag en de wijze van betalen jaarlijks bepaald worden door de Algemene Vergadering;
c) het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering, behoudens wanneer gegronde redenen hen daarvan verhinderen.

Artikel 10.

De ereleden kunnen door de Algemene Vergadering geheel of gedeeltelijk ontheven worden tot het storten van een bijdrage.

Artikel 11: ONTSLAGNAME

De leden hebben het recht ten allen tijde ontslag te nemen.
Het ontslag dient schriftelijk bekend gemaakt te worden aan de Raad. De vereniging mag slechts de achterstallige en lopende bijdragen vorderen.

Artikel 12: UITSLUITING

De werkende leden en de ereleden kunnen uit de vereniging worden gesloten:
a) wanneer zij tekort zijn gekomen aan de regels van de collegialiteit;
b) wanneer zij de statuten en reglementen van de vereniging niet eerbiedigen;
c) wanneer zij door hun gedrag of verwaarlozing van plichten het beroep, de vereniging of zichzelf in opspraak brengen;
d) wanneer zij één jaar achterstallig zijn met hun bijdrage.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad met een vier vijfden meerderheid.

Artikel 13.

De leden die ontslag nemen of uitgesloten worden verliezen alle rechten en voordelen door de vereniging aan haar leden toegekend.

HOOFDSTUK 3 - Algemene Vergadering en stemrecht

Artikel 14: STEMRECHT

Alleen de werkende leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering. Deze laatste beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waar een speciale meerderheid door de wet of door de statuten is voorzien.

Werkende leden die aan een vergadering niet kunnen deelnemen mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, houder van maximum twee volmachten.

Artikel 15: BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1§ De regelmatig bijeengekomen Algemene Vergadering vertegenwoordigt al de leden. Haar beslissingen zijn bindend voor alle leden, zelfs indien zij aan de stemming niet deelgenomen, tegengestemd of zich onthouden hebben.

2§ De Algemene Vergadering is bevoegd tot het verkiezen van de leden van de Raad, het goedkeuren van de bijzondere reglementen, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vereniging, het onderzoeken van de rekeningen en in het algemeen, tot het bespreken van alle onderwerpen die de vereniging aangaan en die haar rechtsgeldig zijn voorgelegd.

Artikel 16: TIJDSTIP

De Algemene Vergadering komt tenminste éénmaal per jaar bijeen, ten laatste op 20 februari. Op deze vergadering brengt de Raad een verslag uit over zijn werkzaamheden gedurende het verlopen jaar en legt hij de jaarrekening voor alsmede de begroting voor het nieuwe werkjaar ter goedkeuring, conform de vigerende wetgeving.

De rekeningen worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke beschikkingen. Zij moeten door toedoen van de penningmeester, op de zetel van de vereniging ter inzage liggen voor nazicht door de leden, gedurende de vijftien dagen die aan de Algemene Vergadering voorafgaan. De rekeningen worden slechts openbaar gemaakt met toestemming van de Algemene Vergadering.

Artikel 17.

De Algemene Vergadering wordt eveneens bijeengeroepen telkens het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, op initiatief van de Raad. Bovendien is de Raad gehouden de Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer hij hiertoe schriftelijk verzocht wordt door een vijfde van de werkende leden met aanduiding van het op de agenda te plaatsen onderwerp.

Artikel 18: STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Een Algemene Vergadering, samengeroepen tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging, dient te beslissen overeenkomstig volgende modaliteiten:

1§ minstens de helft van de werkende leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Evenwel indien bij een eerste oproeping het vereiste aantal werkende leden, in persoon of bij volmacht, niet wordt bereikt, kan na een nieuwe oproeping, een tweede Algemene Vergadering geldig beslissen, ongeacht het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd;
2§ de beslissingen moeten worden uitgesproken met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 19: OPROEPING

De leden moet door de Raad worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering. Dit geschiedt bij gewone brief die de agenda, vastgesteld door de Raad, vermeldt. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door tenminste één vijfde van de werkende leden, moet op de agenda geplaatst worden.

Artikel 20: VERLOOP

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad en bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitters. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan.

Artikel 21: NOTULEN

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een daartoe bestemd register, door de zorgen van de secretaris van de Raad van Bestuur.

Dit register wordt bewaard ter zetel van de vereniging. Elk verslag wordt getekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dit wensen.

Onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmaking, hebben alle leden het recht om, zonder verplaatsing, inzage te krijgen in, of op hun kosten, afschrift te vragen van de notulen.

HOOFDSTUK 4 - Bestuur

Artikel 22: AANTAL BESTUURDERS

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van minstens 7 en hoogstens 12 bestuurders, gekozen bij geheime stemming door de Algemene Vergadering onder de werkende leden.

Artikel 23: KANDIDAATSTELLING

De werkende leden die hun kandidatuur wensen te stellen, richten hiertoe een brief aan de Raad ten laatste één maand voor de Algemene Vergadering die de benoemingen op haar agenda heeft.

Artikel 24: DUUR VAN HET BESTUURSMANDAAT

De leden van de Raad worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar.

De Raad kan een tussenstijds vacant mandaat verder laten uitoefenen door een ander werkend lid. De bevestiging van dit mandaat heeft plaats op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Het aldus verkozen lid beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 25: FUNCTIES IN HET BESTUUR

De Raad verkiest jaarlijks, in eigen schoot en zonder tussenkomst van de Algemene Vergadering, de Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.

Artikel 26: EREFUNCTIES IN HET BESTUUR

Erevoorzitters of ere-ondervoorzitters kunnen door de Raad benoemd worden. Zij kunnen op de vergaderingen van de Raad uitgenodigd worden en geven de Raad advies, doch bezitten er geen stemrecht.

Artikel 27: AANTAL VERGADERINGEN

De Raad wordt ten minste vier maal per jaar in vergadering bijeengeroepen. Daarenboven vergadert hij, op inititiatief van de voorzitter, telkens de belangen van de vereniging dit vergen. De voorzitter is ertoe gehouden de Raad bijeen te roepen wanneer tenminste drie raadsleden hem er schriftelijk om verzoeken.

Artikel 28: BESLISSINGEN

De Raad kan slechts geldig beslissingen nemen indien de meerderheid van de raadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen van de Raad worden genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen. Er kan bij schriftelijke volmacht aan de stemming deelgenomen worden. Ieder lid van de Raad kan slechts drager zijn van één volmacht.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 29: BEVOEGDHEID

De Raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten voor de bevordering en de verwezenlijking van het doel der vereniging.

Hiertoe kan hij bijzondere commissies oprichten waarvan de werking omschreven wordt in het reglement van orde.

Artikel 30: DE VOORZITTER

De voorzitter waakt over het naleven van de statuten en reglementen. Hij zit de Raad en de Algemene Vergadering voor en handhaaft er de orde. Hij treft maatregelen voor het uitvoeren van de beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad. Hij ondertekent samen met de secretaris alle stukken, beslissingen en notulen en vertegenwoordigt de vereniging in haar betrekkingen met overheid en derden. Hij vertegenwoordigt de vereniging in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, binnen de wettelijke grenzen, behoudens wanneer de Raad mandaat verleent aan een ander persoon. Hij roept de Raad en de Algemene Vergadering bijeen.

Artikel 31: DE ONDERVOORZITTER

De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in zijn taak en vervangt hem van rechtswege bij afwezigheid.
Indien ook de ondervoorzitter verhinderd is, zal het voorzitterschap waargenomen worden door het oudste, aanwezige lid van de Raad.

Artikel 32: DE SECRETARIS

De secretaris is gelast met het administratief werk van de vereniging. Hij stelt onder toezicht van de Raad, de notulen op der vergaderingen van de Raad en van de Algemene Vergadering. Deze notulen worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden die zulks wensen. Hij houdt de lijst van de leden van de vereniging bij, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 33: DE PENNINGMEESTER

De penningmeester is gelast met het uitvoeren van het financieel beheer volgens de richtlijnen van de Raad. Hij voert ondermeer de boekhouding, stelt de jaarrekening op, zorgt voor de financiële verslaggeving en bereidt de begroting voor. De Raad bepaalt zijn volmachten en bevoegdheden, rekening houdende met de hiervoor omschreven opdracht.

Artikel 34: BIJZONDERE MANDATARISSEN

De Raad kan bijzondere mandatarissen aanstellen en hen ten allen tijde ontheffen van hun taak.

Artikel 35: KLACHTEN

Alle klachten, van welke aard ook, gericht tegen leden van de vereniging, uitgaande van leden of derden, worden voorgelegd aan de Raad die ze zal onderzoeken met inachtneming van het reglement van orde.

Artikel 36: SOORTEN TUCHTSTRAFFEN

De tuchtstraffen die kunnen worden opgelegd zijn:
a) de waarschuwing;
b) de berisping;
c) de schorsing voor ten hoogste één jaar;
d) de uitsluiting
Deze straffen worden uitgesproken bij meerderheid van stemmen, behoudens de uitsluiting die slechts met vier vijfden van de stemmen kan uitgesproken worden.

Om te kunnen beraadslagen en beslissen moeten ten minste twee derden van de raadsleden aanwezig zijn.

Artikel 37: BESTRAFBAARHEID

Tuchtstraffen kunnen worden opgelegd aan leden die:
1§ in de uitoefening van hun opdrachten, zoals voorzien in artikel 7, tekort gekomen zijn aan hun beroepsverplichtingen;
2§ tekort gekomen zijn aan de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die ten grondslag liggen aan het beroep;
3§ de statuten en reglementen der vereniging niet eerbiedigen.

HOOFDSTUK 5 - Scheidsrechters en geschillenbeslechting

Artikel 38:

De Raad zoekt in gemeen overleg met de tegenpartij naar middelen om ieder geschil, waarbij de vereniging betrokken is, door verzoening of door een beslissing van scheidsrechters bij te leggen. Geschillen die in de vereniging ontstaan betreffende toepassing van de statuten en reglementen op niet uitdrukkelijk bepaalde gevallen, worden altijd beslecht door scheidsrechters, uit de leden gekozen en door de betrokken partij benoemd. Bij staking van stemmen worden de geschillen beslecht door een derde scheidsrechter, die door beide andere, of als zij weigeren, door de voorzitter van de vereniging wordt benoemd. De beslissing van de scheidsrechters is definitief.

HOOFDSTUK 6 - Vermogen

Artikel 39: BESTANDDELEN

Het vermogen van de vereniging bestaat uit alle roerende en onroerende goederen onder bezwarende of kosteloze titel verworven, in zover de vereniging deze wettelijk mag verwerven of bezitten.

Het vermogen van de vereniging wordt gespijsd door de bijdragen van haar leden, de schenkingen en legaten van particulieren, de toelagen van de openbare besturen en alle andere inkomsten die de vereniging wettelijk mag ontvangen.

Artikel 40: BEHEER

De Algemene Vergadering beschikt over het vermogen en de inkomsten van de vereniging en zulks overeenkomstig de wet.

De niet gebruikte gelden van de vereniging worden op een rekening bij een erkende financiële instelling geplaatst, op haar naam, zowel op zicht als op termijn.

Andere beleggingen zijn toegestaan in zoverre deze niet strijdig zijn met de vigerende wetgeving.

HOOFDSTUK 7 - Reglement van orde

Artikel 41.

De Raad stelt een reglement van orde op tot uitvoering van deze statuten. Alvorens te worden toegepast, moet dit reglement door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd. Dezelfde procedure wordt in acht genomen voor eventuele wijziging van dat reglement.

HOOFDSTUK 8 - Vereffening

Artikel 42: VEREFFENAARS

De Algemene Vergadering die tot ontbinding besluit overeenkomstig artikel 18, benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheid.

Artikel 43: SLUITEN VAN DE VEREFFENING

Na betaling van de schulden en voor zoveel er nog een batig saldo overgebleven is, keert het bedrag der giften en legaten terug naar de schenkers of naar hun rechthebbenden. Deze terugkeer moet in de schenkingsakte of in het testament bedongen geweest zijn en dient ingevorderd te worden binnen het jaar volgend op de publicatie van de ontbinding.

Het resterende netto-actief wordt toegekend aan een gelijkaardige of aanverwante vereniging, aan te duiden door de Algemene Vergadering. Deze toekenning krijgt slechts uitwerking na bekrachtiging door de Raad van State.

Join the pack! Word vandaag nog BAB lid.

BAB Kortrijk stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
  • Netwerking & kennisdeling
  • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
  • Ad hoc inspelen op de actualiteit
  • Een unieke samenwerking met VABF Gent
  • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228