Statuten - BAB Kortrijk

NAAM / ADRES / VOORWERP EN ACTIVITEITEN / DUUR

Artikel 1     Naam

De vereniging zonder winstoogmerk (“VZW”) wordt BAB Kortrijk genoemd.

Artikel 2     Adres
 • Zetel
  De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse gewest

  Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen het Vlaamse gewest te verplaatsen. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging.
 • Website & e-mailadres
  De VZW heeft een officiële website: https://babkortrijk.be

  De VZW heeft een officieel e-mailadres: secretaris@babkortrijk.be.
  Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

  Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.
Artikel 3     Belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

De VZW heeft een belangeloos doel:

De VZW heeft als belangeloos doe een korps van specialisten te verenigen die met inachtneming van alle eisen inzake vaardigheden, kennis, onafhankelijkheid en ethiek, het beroep van accountant, belastingadviseur, bedrijfsrevisor of een economisch/juridisch vrij beroep uitoefenen, alsmede de bescherming en bevordering van hun beroepsbelangen.

De vereniging draagt hierdoor bij tot:

 • het succesvol maken van de leden en hun medewerkers en van ondernemingen; 
 • een duurzame economie; 
 • de verbinding van de leden met  hun stakeholders, met name hun medewerkers, de ondernemers, de overheden, het onderwijs en
  de samenleving. Ereleden en alumni leden van de vereniging zijn, omwille van hun inzet en ervaring, eveneens stakeholders. 
 • de bevordering van hun onderling vertrouwen en vertegenwoordiging van hun respectieve belangen.

De VZW heeft hierbij onder meer volgende activiteiten tot voorwerp: 

 • Het samenbrengen van de leden, alleen of met stakeholders om ervaringen en best-practices uit te wisselen;
 • Het verstrekken van informatie, documentatie, tools en andere instrumenten aan de leden en hun stakeholders;
 • Het (laten) organiseren en ondersteunen van activiteiten, zoals onder meer opleidingen;
 • Het formuleren van voorstellen en adviezen betreffende alle wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op het beroep van haar leden;
 • Het bevorderen van de solidariteit en collegialiteit met en onder de leden en met hun stakeholders;
 • De belangen verdedigen van de leden bij de instituten ITAA, IBR en andere lokale, regionale, nationale en internationale organisaties en overheden;
 • Het begeleiden en ondersteunen van studenten en jongeren in hun toegang tot de in het doel genoemde beroepen;
 • De opvolging van en de bevordering van het contact met ereleden en alumni om hun ervaring blijvend te laten inzetten en nuttig te maken.

De VZW kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos doel en voorwerp.

De VZW kan hierbij economische activiteiten van industriële of commerciële aard uitoefenen waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar belangeloos doel.

De VZW kan occasioneel of structureel samenwerken met andere verenigingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

Artikel 4     Verbod op winstuitkering

De VZW mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 5     Duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

INTERN REGLEMENT / COMMUNICATIE

Artikel 6     Intern reglement

Er is een Intern Reglement voorzien in de VZW. Alle schikkingen die niet wettelijk of statutair voorzien zijn, kunnen worden getroffen in een Intern Reglement, dat door het bestuursorgaan wordt opgesteld en door  het bestuursorgaan wordt goedgekeurd met gewone meerderheid. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden ter beschikking gesteld op de website van de VZW.

Artikel 7        Communicatie

Een lid dient de VZW een e-mailadres mee te delen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

LEDEN

Artikel 8     Leden: aantal, voorwaarden en formaliteiten rond de toetreding  

Er zijn minimum tien (10) effectieve, werkende of wettelijke leden, verder in deze statuten “leden” genoemd. Er is geen maximumaantal bepaald. De meerderheid van de leden dienen lid te zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants of het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Een kandidaat-lid van de VZW moet hiervoor schriftelijk of per e-mail een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan.

De voorwaarden om lid te worden van de VZW zijn de volgende: 

 1. een natuurlijk persoon zijn
 2. effectief lid zijn van een van volgende instellingen:
 • het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
 • het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
 • de Orde van Advocaten
 • de Kamer van Notarissen
 • een autoriteit van een economisch of juridisch vrij gereglementeerd beroep in België andere dan bovenstaande of in een andere lidstaat van de Europese Unie
 1. beschikken over voldoende ethiek en onafhankelijkheid om zijn beroep op zodanige wijze uit te oefenen dat het aansluit met het doel van de VZW

Het bestuursorgaan kan afwijken van de vereiste sub 2. indien het kandidaat-lid als werknemer,  bestuurder of ambtenaar een leidinggevende functie uitoefenen die inzake ingesteldheid, persoonlijkheid en intellectuele zelfstandigheid zeer nauw aansluit bij de sub 2 genoemde beroepsbeoefenaars.

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat- lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de VZW wordt toegelaten.

Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een lid, moet niet gemotiveerd worden.  

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Indien de toelating van een kandidaat –lid geweigerd wordt, kan dit kandidaat–lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na deze geweigerde aanvraag.

Artikel 9     Rechten en plichten van de leden

De leden hebben de rechten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

Specifiek hebben de leden het recht om deel te nemen aan de activiteiten die de VZW organiseert mits betaling van de bijhorende bijdragen of deelnamerechten en het recht om deel te nemen tegen gereduceerde prijs aan activiteiten die door ondernemingen georganiseerd worden en waarmee de VZW een specifieke band heeft.

De leden hebben de plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven.

Artikel 10     Voorwaarden en formaliteiten rond de uittreding en ontslag leden
 • Ontslag
  Elk lid van de VZW is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.

  Het ontslag gebeurt per brief of per email en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.

  Het lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

  Indien door het ontslag het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag van het lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden.
   
 • Automatisch ontslag
  Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
  -    wanneer het lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden in de VZW;
  -    wanneer een lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na aanmaning per aangetekend schrijven.
   
 • Uitsluiting
  De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
   
 • Schorsing
  Het bestuursorgaan kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.
   
 • Overlijden
  Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid.
Artikel 11     Bijdragen of stortingen van de leden

De bijdragen ten laste van de leden wordt jaarlijks in het jaar voorafgaand aan het in voege treden van de nieuwe bijdrage bepaald door de algemene vergadering

Een geschorst, ontslagnemend of uitgesloten lid, is gehouden de bijdrage of stortingen van het lopende jaar te betalen.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de VZW en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Artikel 12     Register van de leden

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging of op elektronische wijze een register van de leden.

Dit register vermeldt de naam, voornaam, woonplaats en e-mailadres van de leden.

Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst .

De VZW moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.

AANGESLOTEN LEDEN

Artikel 13     Aangesloten leden

De vereniging kan leden aanvaarden als aangesloten leden zonder stemrecht. De verdere modaliteiten worden uitgewerkt in het intern reglement.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14     Samenstelling en voorzitterschap algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.
Bij diens afwezigheid door de oudste ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15     Bevoegdheden algemene vergadering

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • de statutenwijziging;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
Artikel 16     Bijeenroeping algemene vergadering
 • Wanneer bijeenroepen
  Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen op eigen initiatief of in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten.  
  De algemene vergadering moet jaarlijks gehouden worden uiterlijk 31 maart van elk jaar.  Ze wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.

  Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt. In dat geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

  De algemene vergadering wordt tevens door het bestuursorgaan samengeroepen in de gevallen dat het bestuursorgaan dit nodig acht.
   
 • Procedure bijeenroepen
  Alle leden en bestuurders worden ten minste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen.

  De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

  De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk tien (10) dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan brengt deze punten uiterlijk vijf (5) dagen voor de algemene vergadering ter kennis aan de leden via e-mail en publicatie op de website.

  Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

  Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering moeten leden zich uiterlijk drie (3) dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering aanmelden volgens de methode vastgesteld door het bestuursorgaan in de oproeping.

  De oproeping gebeurt per e-mail, wanneer door de leden, bestuurders, dagelijks bestuurders en commissaris een e-mailadres aan de VZW is meegedeeld.

  Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die volgens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.
Artikel 17     Deelneming aan de algemene vergadering
 • Vertegenwoordiging
  De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid die maximaal twee (2) volmachten mag dragen.
   
 • Schriftelijke algemene vergadering
  De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In het geval van een schriftelijke algemene vergadering dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
  Het bestuursorgaan kan beslissen om te voorzien in een deelname op afstand en elektronische stemming.
   
 • Bureau van de algemene vergadering
  Er wordt bij elke algemene vergadering een bureau samengesteld. Dit bureau zorgt ervoor dat de procedures correct worden gevolgd. Het bestuursorgaan beslist over de samenstelling van dit bureau.
Artikel 18     Verloop van de algemene vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

Artikel 19     Aanwezigheidsquorum & meerderheden
 • Aanwezigheidsquorum
  De algemene vergadering kan in principe beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

  Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de VZW,  en alle andere gevallen in de wet bepaald, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor een statutenwijziging is tevens vereist dat de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.

  Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
   
 • Meerderheden
  De beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

  Een statutenwijziging en uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

  Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

  Elk lid heeft één stem.

  Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

  De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming. De stemming over personen gebeurt steeds door geheime stemming.
Artikel 20     Notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door publicatie op de interne website van de vereniging.

BESTUURSORGAAN

Artikel 21     Samenstelling, taakverdeling en coöptatie van het bestuursorgaan
 • Aantal
  De VZW wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie (3) bestuurders telt, allen natuurlijke personen.

  Het maximum aantal bestuurders bedraagt vijftien (15).
   
 • Voorwaarden
  Om als bestuurder te worden benoemd moet men lid zijn van de vereniging.
   
 • Taakverdeling
  Het bestuursorgaan duidt een voorzitter aan.

  Daarnaast verdeelt het bestuursorgaan de functies van een of meerdere ondervoorzitter(s), secretaris en penningmeester onder de bestuurders. Wanneer er geen consensus hieromtrent wordt bereikt, wordt hierover gestemd. Het aantal ondervoorzitters kan nooit boven de drie (3) bepaald worden.
   
 • Coöptatie
  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

  De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

  Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 22     Benoeming van het bestuursorgaan

De algemene vergadering benoemt de bestuurders.

De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Er is geen aanwezigheidsquorum vereist.
De bestuurders worden benoemd voor een maximale duur van drie (3) jaar.

Bestuurders zijn herkiesbaar

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering met een drie/vierde meerderheid.

Artikel 23     Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 24     Bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen wanneer het belang van de VZW dit vereist.

Elke bestuurder heeft het recht het bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter, al dan niet op vraag van één of meerdere bestuurders.

De oproeping gebeurt per brief of per email, minimum vierentwintig (24) uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

Artikel 25     Deelneming aan het bestuursorgaan
 • Vertegenwoordiging
  Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen.
   
 • Voorzitterschap
  Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de oudste ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
   
 • Schriftelijk besluitvorming
  De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
   
 • Vergaderen op afstand
  Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan.

  Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan.

  Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen.

  Een bestuurder dat op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan wordt gelijkgesteld met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan.
   
 • Belangenconflicten
  In de vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in artikel 3:47, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen, bedoelde criteria overschrijdt, omschrijft het bestuursorgaan in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging en verantwoordt hij het genomen besluit.

  Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

  Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vereniging van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid bestaat.

  Een bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

  Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

  Deze regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
   
 • Adviseurs
  Op voorstel van de voorzitter kunnen adviseurs, al dan niet leden, op permanente basis dan wel occasioneel, deelnemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan, evenwel zonder stemrecht.
Artikel 26     Aanwezigheidsquorum & stemming
 • Aanwezigheidsquorum
  Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   
 • Meerderheid
  De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

  Elke bestuurder heeft één stem.

  Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

  Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
Artikel 27     Notulen

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen, zij maken deel uit van het interne VZW-dossier.

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door terbeschikkingstelling van een kopie van de verslagen.

Artikel 28     Einde mandaat van bestuurder

Indien de termijn van het mandaat van de bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in op datum van verzending van het ontslag aan het bestuursorgaan.

De bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag de werking van de VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de VZW

Een bestuurder wordt geacht ontslagnemend te zijn wanneer deze  bestuurder drie (3) maal in de laatste twaalf (12) maanden niet aanwezig is geweest op een samenkomst van het bestuursorgaan.

Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 29     Samenstelling, werking, benoeming

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de VZW, alsook de vertegenwoordiging van de VZW wat dat bestuur aangaat, overdragen aan een kernbestuur, bestaande uit volgende personen indien ze benoemd zijn: de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de penningmeester en de secretaris.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden als college uit.

De VZW wordt voor het dagelijks bestuur vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de handtekening van een van volgende bestuurders: de voorzitter, een ondervoorzitter, de penningsmeester of de secretaris.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

Artikel 30     Algemene vertegenwoordigingsclausule & bijzondere delegatie

De VZW wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke handtekening van 3 bestuurders.

Het bestuursorgaan kan werken met bijzondere delegaties. Deze bijzondere delegaties worden omschreven door het bestuursorgaan en zijn vastgelegd in een door het bestuursorgaan goedgekeurd delegatiebesluit. Deze bijzondere delegaties kunnen bestaan uit het nemen van beslissingen en/of uit het vertegenwoordigen van de VZW tegenover derden.

BEGROTING & JAARREKENING

Artikel 31     Boekhouding en jaarrekening
 • Boekjaar
  Het boekjaar van de VZW loopt van één januari tot en met eenendertig december.
   
 • Boekhouding
  De boekhouding wordt gevoerd conform alle wettelijke bepalingen.
   
 • Jaarrekening en begroting
  Ieder jaar legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

  Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met het Wetboek van vennootschappen en verengingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
   
 • Bekendmaking
  De jaarrekening wordt neergelegd in het verenigingsdossier, tenzij wettelijk voorzien is dat de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 32     Onderzoeks- en controlebevoegdheid

Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de VZW alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen.

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze documenten kunnen niet worden verplaatst.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING

Artikel 33     Bestemming netto–actief bij vereffening

De bestemming van het netto-actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

TENSLOTTE

Artikel 34     Slot

De VZW valt onder de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen voor alle zaken die niet expliciet in deze statuten zijn geregeld.


Bestuurlijke bekendmakingen

ZETEL

De zetel van de VZW is gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 31A.
 

Join the pack! Word vandaag nog BAB lid.

BAB Kortrijk stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
 • Netwerking & kennisdeling
 • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
 • Ad hoc inspelen op de actualiteit
 • Een unieke samenwerking met VABF Gent
 • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk
 

0492 44 12 25
secretaris@babkortrijk.be

RPR BE0414.183.763 Gent, afd. Kortrijk
IBAN BE42 2850 2034 3454 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102228